เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

  
ข่าวสาร กิจกรรม - รูปภาพกิจกรรม
   
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 ( 4/ส.ค./2558 )
    

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า มีสมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 43 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลักของหน่วยงานอื่น ในกรณีที่ได้รับการประสานหรือร้องขอความช่วยเหลือ และสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การประชุมประจำเดือน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ 8/2558 คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.ขุนตาล) ครั้งที่ 8/2558 ( 4/ส.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. การประชุมประจำเดือน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ 8/2558 คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.ขุนตาล) ครั้งที่ 8/2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านต้ามีโอกาสต้อนรับ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอขุนตาลท่านใหม่ ได้รับตำแหน่งที่อำเภอขุนตาลอีกด้วย
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปี 2558 ( 3/ส.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน เทศบาลตำบลบ้านต้า ประชาชน ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดต้าสุขเกษม (ต้ากลาง), วัดอภัยภิมุข (ต้าหลวง) ,วัดต้านาล้อม, วัดหัวฝาย, วัดพระธาตุแท่นแก้ว, วัดพระธาตุแท่นคำ, วัดน้ำอิง วัดห้วยเดื่อ รวมทั้งหมด 8 วัด
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 ( 3/ส.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต้า ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นวันวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านต้า บ้านน้ำอิง หมู่ที่ 10 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากบริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขาบ้านต้า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยกลุ่มเบาหวานตำบลต้า ( 3/ส.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต้า ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยกลุ่มเบาหวานตำบลต้า ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร รวมไปถึงกายออกกำลังกายของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานตำบลบ้านต้า เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองพร้อมกับการควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายอีกด้วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ( 3/ส.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต้า ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ( 3/ส.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต้า ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยเป็นการคัดกรอง ผู้ป่วยโรคความดันสูง เข้าร่วมอบรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิต และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า
มอบรถเข็ญผู้พิการ ( 21/ก.ค./2558 )
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต้า มอบรถเข็ญผู้พิการ ให้นายเรือง รักพ่อ ประชาชน บ้านต้าตลาด หมู่ที่ 2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ( 21/ก.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต้า ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจร ซอย 25 หมู่ที่ 6 บ้านต้าหลวง ( 15/ก.ค./2558 )
    วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ออกตรวจโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจร ซอย 25 หมู่ที่ 6 บ้านต้าหลวง ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 115 เมตร พร้อมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 121 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 42.35 ตร.ม.
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/33 -> [จำนวน 321 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>