เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

  
ข่าวสาร กิจกรรม - รูปภาพกิจกรรม
   
การรณรงค์ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ( 15/ก.ค./2558 )
    วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้ากล่าวให้โอวาทและเปิดการรณรงค์ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเทศบาลตำบลบ้านต้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเทศบาลตำบลบ้านต้า จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์การป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตะหนัก และเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เข้าร่วมการรณรงค์ประกอบด้วย พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า และอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้าและพื้นที่ข้างเคียง
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงเทศบาล 1 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 1 ( 15/ก.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ออกตรวจโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงเทศบาล 1 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 918.00 เมตร (รวมสองฝั่ง) หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1.652 ตร.ม.
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีการศึกษา 2558 ( 9/ก.ค./2558 )
    วันที่ 9 กรกฏาคม 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า กล่าวให้โอวาทกับคณะครูและเด็กเล็กเนื่องในพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์ฯ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต้า จัดประชุม ครั้งที่ 5 /2558 ( 7/ก.ค./2558 )
    วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต้า จัดประชุม ครั้งที่ 5 /2558 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบรายงานด้านการเงิน และร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน (รอบที่ 3) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านต้า
อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ( 7/ก.ค./2558 )
    วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาลร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านต้า จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เรื่องการเลี้ยงสุกรและการป้องกันโรค ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 ( 30/มิ.ย./2558 )
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้ากล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า โดยรับฟังการบรรยายเรื่องวิธีเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีภัย การใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง ทั้งนี้มีการจำลองสถานการณ์เกิดอัคคีภัยในสำนักงานอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์จริง
โครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า ปีการศึกษา 2558 ( 30/มิ.ย./2558 )
    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายบุญลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า กล่าวเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ฟังบรรยายเรื่อง โรคฟันผุและโรคปริทันต์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการแปรงฟันและย้อมสีฟัน จากวิทยากรโรงพยาบาลขุนตาล
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระดับอำเภอขุนตาล ( 30/มิ.ย./2558 )
    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 พื้นที่เป้าหมาย บ้าน วัด โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า ประกอบด้วยบ้านต้าหลวงหมู่ที่ 6 วัดสุขเกษม (ต้ากลาง) หมู่ที่ 2 โรงเรียนต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระดับอำเภอขุนตาล
โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน (การพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) ( 30/มิ.ย./2558 )
    เมื่อวันที่ 17 - 21 มิถุนายน โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน (การพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) ระหว่างวันที่ 17 -21 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านต้าอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยได้อบรมความรู้เรื่อง สิทธิในการรับข้อมูลราชการของประชาชนตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และศึกษาดูงาน 
1. เรื่อง การถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวทางพระราชปรัชญาจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
2. เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เรื่อง การทำเกษตรอินทรีย์ ณ สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
4. เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร (CPF)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ( 30/มิ.ย./2558 )
    เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) โดยคณะกรรมมีมติเห็นชอบ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/33 -> [จำนวน 321 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>