เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
  

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต้า

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนเทิง - เชียงของ
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

                     เทศบาลตำบลบ้านต้า เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านต้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มกราคม 2510 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2510 ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก คือ ร.ต.สง่า ศิริวัฒน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอเทิง และอำเภอขุนตาลยังอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเทิงอยู่  สุขาภิบาลมีเนื้อที่ 3.61 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,6,7,12,13,15,16 และหมู่ที่ 20 ตำบลต้า สุขาภิบาลต้าได้รับยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านต้าเป็นเทศบาลตำบลบ้านต้า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542


ลักษณะของพื้นที่
                             สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านต้าเป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยมีลำน้ำห้วยต้าไหลผ่านไปตลอดแนว โดยไหลจากทิศตะวันออก ลงสู่แม่น้ำอิง  ทางทิศตะวันตก ห่างจากอำเภอขุนตาล 3 กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงราย 57 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้


                               - ทิศเหนือ           จดพื้นที่     หมู่ที่12     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล
                               - ทิศใต้               จดพื้นที่     หมู่ที่20     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล
                               - ทิศตะวันออก     จดพื้นที่     หมู่ที่12     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล
                               - ทิศตะวันตก       จดพื้นที่     หมู่ที่12     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล 

 

  
ข้อมูลประชากรในหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน

                          หมู่ที่1       บ้านต้าหลวง         จำนวนครัวเรือน  279    แยกเป็น ชาย 480   หญิง 497   รวม     977  คน

                          หมู่ที่2       บ้านต้าตลาด         จำนวนครัวเรือน  278    แยกเป็น ชาย 374   หญิง 421   รวม     795  คน
                          หมู่ที่6       บ้านต้าหลวง          จำนวนครัวเรือน  304    แยกเป็น ชาย 516   หญิง 504   รวม 1,020  คน
                          หมู่ที่7       บ้านต้านาล้อม        จำนวนครัวเรือน  231    แยกเป็น ชาย 377   หญิง 446   รวม    823  คน
                          หมู่ที่12     บ้านต้าร่องไผ่         จำนวนครัวเรือน  125    แยกเป็น ชาย 155   หญิง 158   รวม    313  คน
                          หมู่ที่13     บ้านต้าหลวงใหม่     จำนวนครัวเรือน  196    แยกเป็น ชาย 306   หญิง 326   รวม    632  คน
                          หมู่ที่15     บ้านต้านาล้อม         จำนวนครัวเรือน  298    แยกเป็น ชาย 456   หญิง 457   รวม    913  คน
                          หมู่ที่16     บ้านต้าสุขเกษม       จำนวนครัวเรือน  163    แยกเป็น ชาย 233   หญิง 255   รวม    488  คน
                          หมู่ที่20     บ้านต้าหัวฝาย         จำนวนครัวเรือน  148    แยกเป็น ชาย 240   หญิง 241   รวม    481  คน

                                                                                                                   

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า
............................................ 

 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทากิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้         
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการท้ามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ท้าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์
 
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
1. การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมการกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        

พรบ.กำหนดแผน
พรบ.เทศบาล
ระเบียบบริหารงานบุคคล
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบพัสดุ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง