เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
  

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบ้านต้า            


ตราสัญลักษณ์    รูปต้นโพธิ์

ที่มา              ตามที่เทศบาลตำบลบ้านต้าได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลบ้านต้ามาเป็นเทศบาลตำบลบ้านต้า    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543 คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วก็สมควรเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และได้มีมติให้ใช้รูปต้นโพธิ์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล เพราะว่าในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้ามีวัดบ้านต้าหลวง(อภัยภิมุข) เป็นวัดที่อยู่ศูนย์กลางและเป็นจุดรวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวบ้านต้า และภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนแซ่ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของตำบลบ้านต้า และยังมีต้นโพธิ์ที่มีอายุร้อยกว่าปีจำนวนสองต้น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ความหมาย      สัญลักษณ์ต้นโพธิ์ หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุขสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นแหล่งหากิน

                   “สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าต้องเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องประชาชน ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เขาได้อยู่ดีมีสุข”
 

........................................