เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
  

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตำบลต้า

 พระแสนแซ่   พระแสนแซ่ หรือที่นิยมเรียกโดยทั่วไปว่า พระเจ้าแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอขุนตาล ตามตำนานกล่าวไว้ว่า สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานจัตุรมุขององค์พระธาตุแท่นคำ ต่อมาวันพระธาตุแท่นคำเสื่อมโทรมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดต้าอภัยภิมุข ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษส่งกรานต์จะมีประเพณีการอันเชิญพระเจ้าแสนแซ่ไปประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวขุนตาลได้กราบนมัสการได้โดยสะดวก ประกอบกับมีความเชื่อว่า ด้วยอนุภาพแห่งองค์พระเจ้าแสนแซ่ จะดลบันดาลให้ฝนฟ้าในปีนั้นๆ ตกตามฤดูกาล สถานที่ตั้ง วัดต้าหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 )

หุ่นขี้ผึ้ง ครูบาเจ้าอินหวัน จิตตธัมโม คำว่า ครูบา เป็นภาษาล้านนา เป็นคำยกย่องให้เกียรติแก่พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ครูบาเจ้า ยิ่งเป็นคำยกย่องกว่าคำว่าครูบาทั่วไปด้วย ครูบาเจ้าอินหวัน จิตตธัมโม เป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบที่สุดในอำเภอขุนตาล ท่านเป็นพระนักพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุ สร้างศาสนสถาน และท่านยังเป็นประทีปผู้ส่องสว่างทางปัญญาให้แก่กุลบุตรกุลธิดาแล้ว ในด้านวิทยาคมก็ได้รับกิจติศัพท์อย่างมาก (ที่ตั้ง วัดต้าสุขเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340)
พระธาตุแท่นแก้ว วัดพระธาตุแท่นแก้ว เดิมเป็นวัดร้างซึ่งร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ต่อมา ชาวบ้าน บ้านต้าร่องไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งถาวรวัตถุขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2545 และได้นิมนต์ พระมหาเดช อชิโต เจ้าอาวาสวัดสุขเกษม มาดำเนินงานการก่อสร้าง เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลต้า และที่อื่นๆ ครั้งการก่อสร้าง เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนตำบลต้า และที่อื่นๆ ครั้งการก่อสร้างสิงถาวรวัตถุพอเหมาะเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรแล้ว จึงตั้งชื่อวัดว่า วัดพระธาตุแท่นแก้ว (เดิมชาวบ้านเรียกว่า ธาตุกุด) ปัจจุบันมีเนื้อที่ของวัดจำนวน 9 ไร่ (ที่ตั้ง เลขที่ 185 บ้านต้าร่องไผ่ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340)

พระธาตุแท่นคำ เดิมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านเรียกพระธาตุแท่นเลาคำ ตามตำนานในคัมภีร์ใบลาน แสดงไว้ว่า พระธาตุแท่นคำเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และตั่งหวายที่พระพุทธเจ้าได้ประทับพักผ่อนพระอริยาบถหลังเสด็จกลับ นายลัวะซึ่งมีความเลื่อมใส จึงได้ทำการก่อสร้างพระธาตุ(เจดีย์) เพื่อเป็นที่ระลึก และสักการะบูชาถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา (ที่ตั้ง เลขที่ 22 หมู่ 6 บ้านต้าหลวง ตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340