เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
สำนักปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นางมนต์ฑกาน ทิพย์บุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นางสาวกานต์พิชชา สุรีคุณาพงษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับ 6
Click ดูประวัติ
นายเชาวฤทธิ์ ถุงปัญญา
นิติกร 6ว
Click ดูประวัติ
นายนิคม ถิรพงศ์วัฒนา
บุคลากร 5
Click ดูประวัติ
นางสาวกานต์ธีรา มุลวิไล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
Click ดูประวัติ
นางพิชญา กันทะเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5
Click ดูประวัติ
นายเชิดชู ชุ่มบุญยัง
นักพัฒนาชุมชน 5
Click ดูประวัติ
จ่าสิบเอกสิรวิชญ์ ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ 4
Click ดูประวัติ
นายเอกรินทร์ ยะตั๋น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
Click ดูประวัติ
นางนันทัชพร มะอาจเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายสมบูรณ์ คำทะ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจฉราพร คิดดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นายทิวากร คิดดี
พนักงานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายกฤตชัย อภิวงศ์
พนักงานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายพลกฤต คำแผ่นไชย
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายเดช ตุ้ยสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายอภิสิทธิ์ บุญมา
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายสมใจ ปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายราชสิน แดนพาณิชย์ตา
พนักงานขับรถยนต์