เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางปวริศา โพธิเลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวพีรดา ทำนองศักดิ์สกุล
เจ้าพนักงานการคลัง 5
Click ดูประวัติ
นางจันจิรา อินพา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5
Click ดูประวัติ
นางรัชนีกร สิทธิแปง
นักวิชาการการเงินและบัญชี 5
Click ดูประวัติ
นางกรรณิกา เหล็กแปง
เจ้าพนักงานพัสดุ 3
นางจุฑารัตน์ ปาระมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
Click ดูประวัติ
นางสาวชนิกา ชัยศิลปิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวทีลัดดา จอมแปง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้