เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

 
   
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านต้า พ.ศ. 2562 ( 20/มิ.ย./2562 )
    เมื่่อวันที่  27  มีนาคม  2562  เทศบาลตำบลบ้านต้าได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  ลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านต้า  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านต้า  ณ  ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง  ตำบลเวียงกาหลง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( 17/มิ.ย./2562 )
    การประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลบ้านต้า  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 17/พ.ค./2562 )
    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ประจำปี  พ.ศ.  2562ประกาศหลักเกณพ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล อ่าน 12 ประกาศเมื่อ 9/ก.ค./2562
ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ2) อ่าน 244 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ) อ่าน 273 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย) อ่าน 287 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายจ่าย) อ่าน 236 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ) อ่าน 440 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายรับ) อ่าน 338 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 อ่าน 224 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ส่วนที่ 1) อ่าน 275 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ภาคผนวก ก-ข แผนพัฒนาสามปี อ่าน 246 ประกาศเมื่อ 26/ก.ค./2559
   
 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  อ่าน : 5 ประกาศเมื่อ 2/ส.ค./2562
  
 
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ดาวน์โหลด : 0
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลด : 0
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด : 0
พรบ.กำหนดแผน ดาวน์โหลด : 0
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไข ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลด : 0
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลด : 0
แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 ดาวน์โหลด : 0
 
วีดีทัศน์เรื่อง :
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.ต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : เก็บตกกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.บ้านต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : งานกีฬา ศพด. เทศบาลตำบลบ้านต้า
 
 
ผู้บริหารเทศบาล
 
 

 
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
19 คน
สถิติเดือนนี้
1326 คน
สถิติทั้งหมด
108776 คน
 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”