เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
  เอกสารดาวน์โหลด
1 เอกสาร: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไข ฉบับที่ 1 ขนาดไฟล์ 565.85 KBs
2 เอกสาร: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขนาดไฟล์ 18.55 MBs
3 เอกสาร: แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 ขนาดไฟล์ 3.39 MBs
4 เอกสาร: รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ขนาดไฟล์ 69.28 KBs
5 เอกสาร: รานงานรายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ขนาดไฟล์ 52.99 KBs
6 เอกสาร: รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ขนาดไฟล์ 182.99 KBs
7 เอกสาร: รายงานประมาณการรายจ่าย ขนาดไฟล์ 336.25 KBs
8 เอกสาร: รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ขนาดไฟล์ 111.5 KBs
9 เอกสาร: รายงานประมาณการรายรับ ขนาดไฟล์ 121.36 KBs
10 เอกสาร: ประกาศเทศบัญญัติ ขนาดไฟล์ 227 KBs
11 เอกสาร: รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย ขนาดไฟล์ 128.21 KBs
12 เอกสาร: บันทึกหลักการและเหตุผล ขนาดไฟล์ 94.93 KBs
13 เอกสาร: คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2) ขนาดไฟล์ 100.74 KBs
14 เอกสาร: คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) ขนาดไฟล์ 146.52 KBs
15 เอกสาร: ปก เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขนาดไฟล์ 61.66 KBs
16 เอกสาร: ปก ส่วนที่ 1 ขนาดไฟล์ 52.87 KBs
17 เอกสาร: คำแถลงงบประมาณ ขนาดไฟล์ 98.19 KBs
18 เอกสาร: คำแถลงงบประมาณ ขนาดไฟล์ 65.61 KBs
19 เอกสาร: ปก ส่วนที่ 2 ขนาดไฟล์ 61.78 KBs
20 เอกสาร: บันทึกหลักการและเหตุผล ขนาดไฟล์ 60.11 KBs


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>