เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

  
ข่าวสาร กิจกรรม - รูปภาพกิจกรรม
   
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านต้า พ.ศ. 2562 ( 20/มิ.ย./2562 )
    เมื่่อวันที่  27  มีนาคม  2562  เทศบาลตำบลบ้านต้าได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  ลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านต้า  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านต้า  ณ  ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง  ตำบลเวียงกาหลง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( 17/มิ.ย./2562 )
    การประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลบ้านต้า  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 17/พ.ค./2562 )
    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ประจำปี  พ.ศ.  2562
กิจกรรมการตรวจงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ( 15/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๑   เทศบาลตำบลบ้านต้า  โดยนายราชัน  สมัครไทย  ประธานกรรมการตรวจการจ้างฯ  พนักงานเทศบาล  และตัวแทนภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า  ได้ร่วมกันออกทำการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่  บ้านต้านาล้อม  หมู่ที่  ๑๕  อำเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย
การประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้า เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ( 15/พ.ย./2561 )
    นายบุญลัย  คำทะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้า ร่วมกับ นายสุรินทร์  บุญยะรัตน์ ประธานประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้า จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้าเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า มีผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสัดส่วนประชาคมระดับตำบล รวมจำนวน  93  คน


โครงการข้าราชการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 14/พ.ย./2561 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้าได้จัดโครงการข้าราชการต้นแบบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านต้า  และลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑
โครงการโตไปไม่โกงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 14/พ.ย./2561 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้า  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม  และโรงเรียนบ้านต้าหลวง  จัดทำโครงการโตไปไม่โกงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า  เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย
โครงการโตไปไม่โกง ( 9/ต.ค./2560 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้าได้จัดทำโครงการโตไปไม่โกง ในวันที่ 25  กันยายน  2560  เวลา 13.00 - 16.00  นาฬิกา   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย     โดยการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วย อาธิเช่น เทศบาลตำบลบ้านต้า  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย
การจัดให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ( 14/มิ.ย./2560 )
    วันที่  ๓๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลบ้านต้า  โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้าของเทศบาลตำบลบ้านต้า  ได้จัดให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติมาทำงานเพื่อบริการสังคม 
การระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้ทางแพ่ง โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลต้า ( 2/พ.ค./2560 )
    การระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้ทางแพ่ง  โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลต้า 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 -> [จำนวน 304 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>