เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อ 17/พ.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อ 17/พ.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ส่วนได้เสียหรือผู้มารับบริการเข้าไปดำเนินการตอบแบบสอบถามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EITX) เมื่อ 17/พ.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลบ้านต้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เมื่อ 15/พ.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผูุ้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เมื่อ 1/พ.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า ปี 2561 เมื่อ 11/มี.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 เมื่อ 7/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง กาติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง การบริการน้ำประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อ 6/ก.พ./2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>