เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
  

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต้า

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนเทิง - เชียงของ
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

                     เทศบาลตำบลบ้านต้า เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านต้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มกราคม 2510 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2510 ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก คือ ร.ต.สง่า ศิริวัฒน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอเทิง และอำเภอขุนตาลยังอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเทิงอยู่  สุขาภิบาลมีเนื้อที่ 3.61 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,6,7,12,13,15,16 และหมู่ที่ 20 ตำบลต้า สุขาภิบาลต้าได้รับยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านต้าเป็นเทศบาลตำบลบ้านต้า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542


ลักษณะของพื้นที่
                             สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านต้าเป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยมีลำน้ำห้วยต้าไหลผ่านไปตลอดแนว โดยไหลจากทิศตะวันออก ลงสู่แม่น้ำอิง  ทางทิศตะวันตก ห่างจากอำเภอขุนตาล 3 กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงราย 57 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้


                               - ทิศเหนือ           จดพื้นที่     หมู่ที่12     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล
                               - ทิศใต้               จดพื้นที่     หมู่ที่20     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล
                               - ทิศตะวันออก     จดพื้นที่     หมู่ที่12     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล
                               - ทิศตะวันตก       จดพื้นที่     หมู่ที่12     ตำบลต้า     อำเภอขุนตาล 

 

  
ข้อมูลประชากรในหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน

                          หมู่ที่1       บ้านต้าหลวง         จำนวนครัวเรือน  279    แยกเป็น ชาย 480   หญิง 497   รวม     977  คน

                          หมู่ที่2       บ้านต้าตลาด         จำนวนครัวเรือน  278    แยกเป็น ชาย 374   หญิง 421   รวม     795  คน
                          หมู่ที่6       บ้านต้าหลวง          จำนวนครัวเรือน  304    แยกเป็น ชาย 516   หญิง 504   รวม 1,020  คน
                          หมู่ที่7       บ้านต้านาล้อม        จำนวนครัวเรือน  231    แยกเป็น ชาย 377   หญิง 446   รวม    823  คน
                          หมู่ที่12     บ้านต้าร่องไผ่         จำนวนครัวเรือน  125    แยกเป็น ชาย 155   หญิง 158   รวม    313  คน
                          หมู่ที่13     บ้านต้าหลวงใหม่     จำนวนครัวเรือน  196    แยกเป็น ชาย 306   หญิง 326   รวม    632  คน
                          หมู่ที่15     บ้านต้านาล้อม         จำนวนครัวเรือน  298    แยกเป็น ชาย 456   หญิง 457   รวม    913  คน
                          หมู่ที่16     บ้านต้าสุขเกษม       จำนวนครัวเรือน  163    แยกเป็น ชาย 233   หญิง 255   รวม    488  คน
                          หมู่ที่20     บ้านต้าหัวฝาย         จำนวนครัวเรือน  148    แยกเป็น ชาย 240   หญิง 241   รวม    481  คน

                                                                                                                   

............................................